ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 71

1. Ν. 2190/20 Περί Ανωνύμων Εταιρειών 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο (Γενικές Διατάξεις) 73
Αρθρο 1 Εμπορικότητα της Α.Ε. 73
Αρθρο 2 Στοιχεία καταστατικού 74
Αρθρο 3 Προνομιούχες μετοχές 74
Αρθρο 3α Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 77
Αρθρο 3β Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη 78
Αρθρο 3γ Καταργήθηκε 78
Αρθρο 4 Σύσταση της εταιρείας - Τροποποίηση, κωδικοποίηση
καταστατικού 79
Αρθρο 4α Ακυρότητα της εταιρείας 80
Αρθρο 5 Επωνυμία - Σκοπός της Α.Ε. 81
Αρθρο 6 Έδρα της Α.Ε. 81
Αρθρο 7 Καταργήθηκε 81
Αρθρο 7α Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα 81
Αρθρο 7β Δημοσιότητα 85
Αρθρο 7γ Στοιχεία εντύπων της Εταιρείας 89
Αρθρο 7δ Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο 89
Αρθρο 7ε Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της Εταιρείας 89
Αρθρο 8 Κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου 90
Αρθρο 8α Κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου - Κάλυψη με δημόσια
εγγραφή 94
Αρθρο 8β Μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών 95
Αρθρο 9 Εκτίμηση εισφορών σε είδος 96
Αρθρο 10 Πώληση στοιχείων ενεργητικού από μέλη Δ.Σ. ή
συγγενείς τους 97
Αρθρο 11 Πιστοποίηση καταβολής Μ.Κ. - Κάλυψη και καταβολή Μ.Κ. 99
Αρθρο 11α Ανώνυμες εταιρείες με υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές 100
Αρθρο 12 Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου 102
Αρθρο 12α Κλοπή, απώλεια ή καταστροφή μετοχής 104
Αρθρο 13 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του
καταστατικού Δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ παλαιών
μετοχών 104
Αρθρο 13α Μερική κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου 108
Αρθρο 14 Ονομαστική αξία μετοχής - Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 108
Αρθρο 15 Ιδρυτικοί τίτλοι 109
Αρθρο 15α Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου 110
Αρθρο 15β Απαγόρευση ανάληψης της κάλυψης ίδιων μετοχών 111
Αρθρο 16 Απόκτηση ίδιων μετοχών 111
Αρθρο 17 Δάνεια με ενέχυρο ίδιες μετοχές 116
Αρθρο 17α 117

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο (Διοικητικό Συμβούλιο) 117
Αρθρο 18 Εκπροσώπηση Α.Ε. - Διορισμός μελών Δ.Σ. από μετόχους 117
Αρθρο 19 Θητεία μελών Δ.Σ. 118
Αρθρο 20 Σύγκληση Δ.Σ. - Τόπος συνεδριάσεων 118
Αρθρο 21 Απαρτία και πλειοψηφία Δ.Σ. 120
Αρθρο 22 Αρμοδιότητα Δ.Σ. 120
Αρθρο 22α Ευθύνη μελών Δ.Σ. 121
Αρθρο 22β Αξιώσεις κατά μελών Δ.Σ. 121
Αρθρο 23 Απαγόρευση ανταγωνισμού 122
Αρθρο 23α Δάνεια προς μέλη Δ.Σ. και Διευθυντές της Εταιρείας 123
Αρθρο 24 Αμοιβές μελών Δ.Σ. 123

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο (Γενικές Συνελεύσεις) 124
Αρθρο 25 Σύγκληση Γ.Σ. 124
Αρθρο 26 δημοσίευση πρόσκλησης Γ.Σ. 124
Αρθρο 26α Υποβολή δικαιολογητικών Γ.Σ. 126
Αρθρο 27 Χορήγηση οικονομικών καταστάσεων - Πίνακας μετόχων 127
Αρθρο 28 Κατάθεση μετοχών 128
Αρθρο 29 Απαρτία Γ.Σ. 128
Αρθρο 30 Δικαίωμα ψήφου εκ της μετοχής - ονομαστική αξία μετοχής 129
Αρθρο 30α Δικαίωμα ψήφου εκ της μετοχής - Ενέχυρο μετοχής 130
Αρθρο 30β Εξουσιοδότηση για ψήφο 130
Αρθρο 31 Λήψη αποφάσεων Γ.Σ. 130
Αρθρο 32 Πρακτικά Γ.Σ. - Παράσταση συμβολαιογράφου σε Γ.Σ. 131
Αρθρο 33 Αρμοδιότητα Γ.Σ. 131
Αρθρο 34 Αρμοδιότητα Γ.Σ. 131
Αρθρο 35 Ψηφοφορία απαλλαγής Δ.Σ. και ελεγκτών 132
Αρθρο 35α Ακυρότητα και ακυρωσία αποφάσεων Γ.Σ. 132
Αρθρο 35β Ακυρότητα και ακυρωσία αποφάσεων Γ.Σ. 133
Αρθρο 35γ Ακυρότητα και ακυρωσία αποφάσεων Γ.Σ. 133

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο (Ελεγκτές και Δικαιώματα μειοψηφίας) 134
Αρθρο 36 Εκλογή ελεγκτών 134
Αρθρο 36α Εκλογή ελεγκτών 136
Αρθρο 37 Καθήκοντα και ευθύνη των ελεγκτών 137
Αρθρο 37α Πλεονεκτήματα Α.Ε. που ελέγχονται από Ορκωτούς Λογιστές 138
Αρθρο 38 Σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. με αίτηση των ελεγκτών 138
Αρθρο 39 Σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. με αίτηση μετόχων - Πληροφορίες
προς τη Γ.Σ. μετά από αίτηση μετόχων 138
Αρθρο 39α Διαχειριστικός έλεγχος διατασσόμενος από το Δικαστήριο 140
Αρθρο 40 Διαχειριστικός έλεγχος διατασσόμενος από το Δικαστήριο 141
Αρθρο 40α Ορισμός ελεγκτών από το Δικαστήριο 142
Αρθρο 40β Αρμόδιοι Ελεγκτές 142
Αρθρο 40γ Περάτωση ελέγχου - Κοινοποίηση πορίσματος 143
Αρθρο 40δ Παύση ελεγκτών 144
Αρθρο 40ε Ορισμός ορκωτών ελεγκτών 144

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (Βιβλία, Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών) 144
Αρθρο 41 Διενέργεια απογραφής 144
Αρθρο 42 Διάρκεια εταιρικής χρήσεως 145
Αρθρο 42α Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις) 145
Αρθρο 42β Γενικές διατάξεις για τη δομή του Ισολογισμού και του
λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» 147
Αρθρο 42γ Δομή του Ισολογισμού 149
Αρθρο 42δ Δομή του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του
«Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» 149
Αρθρο 42ε Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του Ισολογισμού
και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» 150
Αρθρο 43 Κανόνες αποτίμησης 155
Αρθρο 43α Περιεχόμενο Προσαρτήματος και Έκθεσης Διαχείρισης
του Δ.Σ. 163
Αρθρο 43β Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών
καταστάσεων) 168
Αρθρο 44 Τακτικό αποθεματικό 170
Αρθρο 44α Απαγόρευση Διανομής καθαρών κερδών 170
Αρθρο 45 Διανομή καθαρών κερδών 171
Αρθρο 46 Διανομή προσωρινού μερίσματος 172
Αρθρο 46α Επιστροφή μερισμάτων 173

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο Διάλυση και εκκαθάριση) 173
Αρθρο 47 Διάλυση 173
Αρθρο 47α Διάλυση και εκκαθάριση 173
Αρθρο 48 Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε. 174
Αρθρο 48α Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε. 175
Αρθρο 49 Εκκαθάριση 176

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο (Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες) 177
Αρθρο 50 Ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής Α.Ε. 177
Αρθρο 50α Δικαιολογητικά για ίδρυση υποκαταστήματος
αλλοδαπής Α.Ε. 178
Αρθρο 50β Μητρώο υποκαταστήματος αλλοδαπής Α.Ε. 178
Αρθρο 50γ Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως 178
Αρθρο 50δ Διατάξεις σχετικά με τα υποκ/τα πιστωτικών και
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους
σε άλλο Κράτος μέλος 179
Αρθρο 50ε Διατάξεις σχετικά με τα υποκ/τα πιστωτικών και
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους
σε τρίτη Χώρα 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο (Κρατική Εποπτεία) 182
Αρθρο 51 182
Αρθρο 52 182
Αρθρο 53 183
Αρθρο 53α 183

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο (Ποινικές διατάξεις) 184
Αρθρο 54 184
Αρθρο 55 184
Αρθρο 56 184
Αρθρο 57 185
Αρθρο 58 185
Αρθρο 58α 186
Αρθρο 59 186
Αρθρο 60 187
Αρθρο 61 187
Αρθρο 62 188
Αρθρο 62α 188
Αρθρο 62β 188
Αρθρο 63 189
Αρθρο 63α 189
Αρθρο 63β 189
Αρθρο 63γ 190
Αρθρο 63δ 190

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο (Έκταση ισχύος, Μετατροπή επιχειρήσεων) 191
Αρθρο 64 Έκταση Ισχύος Ν. 2190/20 191
Αρθρο 65 Έκταση Ισχύος Ν. 2190/20 191
Αρθρο 66 Μετατροπή Ανώνυμης Εταιρείας σε Ε.Π.Ε. 191
Αρθρο 67 Μετατροπή Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία 192

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο (Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών) 194
Αρθρο 68 Γενικές διατάξεις 194

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α (Συγχώνευση με απορρόφηση) 195
Αρθρο 69 Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης - Δημοσιότητα Σ.Σ.Σ. -
Έκθεση Δ.Σ. 195
Αρθρο 70 Δημοσίευση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης 196
Αρθρο 71 Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων
Εταιρειών 198
Αρθρο 72 Απόφαση Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων
Εταιρειών 198
Αρθρο 73 Ενημέρωση μετόχων των συγχωνευομένων Εταιρειών 199
Αρθρο 74 Διατυπώσεις δημοσιότητας 200
Αρθρο 75 Αποτελέσματα συγχώνευσης 200
Αρθρο 76 Ευθύνη μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 201
Αρθρο 77 Ακυρότητα της συγχώνευσης 201
Αρθρο 78 Απορρόφηση Α.Ε. από άλλη που κατέχει το 100% των
μετοχών της 202
Αρθρο 79 Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με
απορρόφηση (Εξαγορά) 203

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β (Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας) 204
Αρθρο 80 Συγχώνευση με σύσταση νέας Α.Ε. 204

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο (Διάσπαση ανωνύμων εταιρειών) 204
Αρθρο 81 Γενικές διατάξεις 204

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α (Διάσπαση με απορρόφηση) 206
Αρθρο 82 Σχέδιο σύμβασης διάσπασης - Δημοσιότητα 206
Αρθρο 83 Δημοσίευση σχεδίου σύμβασης διάσπασης 208
Αρθρο 84 Εκτίμηση περιουσιών - Απόφαση Γενικών Συνελεύσεων 208
Αρθρο 85 Διατυπώσεις δημοσιότητας - Αποτελέσματα διάσπασης 209
Αρθρο 86 Ακυρότητα διάσπασης 210
Αρθρο 87 Διάσπαση Α.Ε. οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100%
από τις επωφελούμενες 210

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β (Διάσπαση με σύσταση νέων ανωνύμων εταιρειών) 212
Αρθρο 88 Διάσπαση με σύσταση νέων ανώνυμων εταιρειών 212

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ (Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων
ανωνύμων εταιρειών) 212
Αρθρο 89 Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων
ανώνυμων εταιρειών 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο (Ενοποιημένοι λογαριασμοί - ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις) 213
Αρθρο 90 Υποκείμενες σε ενοποίηση επιχειρήσεις 213
Αρθρο 91 Προϋποθέσεις απαλλαγής καταρτίσεως ενοποιημένων
λογαριασμών 214
Αρθρο 92 Προϋποθέσεις απαλλαγής καταρτίσεως ενοποιημένων
λογαριασμών 215
Αρθρο 93 Προϋποθέσεις απαλλαγής καταρτίσεως ενοποιημένων
λογαριασμών 216
Αρθρο 94 Προϋποθέσεις απαλλαγής καταρτίσεως ενοποιημένων
λογαριασμών 217
Αρθρο 95 Προϋποθέσεις απαλλαγής καταρτίσεως ενοποιημένων
λογαριασμών 218
Αρθρο 96 Προϋποθέσεις καταρτίσεως ενοποιημένων λογαριασμών 219
Αρθρο 97 Εξαιρέσεις καταρτίσεως ενοποιημένων λογαριασμών 220
Αρθρο 98 Εξαιρέσεις καταρτίσεως ενοποιημένων λογαριασμών 220
Αρθρο 99 Εξαιρέσεις καταρτίσεως ενοποιημένων λογαριασμών 221
Αρθρο 100 Περιεχόμενο και τρόπος καταρτίσεως ενοποιημένων
λογαριασμών 222
Αρθρο 101 Τρόπος καταρτίσεως ενοποιημένων λογαριασμών 223
Αρθρο 102 Ολική ενοποίηση 223
Αρθρο 103 Τρόπος προσδιορισμού διαφορών ενοποίησης 223
Αρθρο 104 Αρχές καταρτίσεως ενοποιημένων λογαριασμών 225
Αρθρο 105 Μέθοδοι αποτίμησης στοιχείων ενοποιημένων λογαριασμών 227
Αρθρο 106 Εμφάνιση συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις 228
Αρθρο 107 Προσάρτημα - έκθεση διαχείρισης ενοποιημένων
λογαριασμών 230
Αρθρο 108 Έλεγχος των ενοποιημένων λογαριασμών 233
Αρθρο 109 Υπογραφή και δημοσιότητα των ενοποιημένων λογαριασμών 233

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο (Ετήσιοι και Ενοποιημένοι λογαριασμοί
(οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών
άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων) 235
Τμήμα Ι Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής 235
Αρθρο 110 235
Αρθρο 111 235
Τμήμα ΙΙ Γενικές διατάξεις για τη δομή και διάρθρωση του
ισολογισμού 236
Αρθρο 112 236
Αρθρο 113 237
Αρθρο 114 237
Αρθρο 115 238
Αρθρο 116 238
Αρθρο 117 239
Τμήμα ΙΙΙ Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του
υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113 240
Αρθρο 118 240
Αρθρο 119 241
Αρθρο 120 241
Αρθρο 121 242
Αρθρο 122 242
Αρθρο 123 244
Τμήμα IV Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού «αποτελέσματα
χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» 245
Αρθρο 124 245
Τμήμα V Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του
υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124 245 ʼρθρο 125 245
Αρθρο 126 247
Τμήμα VI Κανόνες αποτιμήσεως 248 ʼρθρο 127 248
Αρθρο 128 249
Τμήμα VII Περιεχόμενο του προσαρτήματος 250 ʼρθρο 129 250
Τμήμα VIIΙ Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι
λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων 253 ʼρθρο 130 253
Τμήμα IX Δημοσιότητα 254 ʼρθρο 131 254
Αρθρο 132 Τελικές διατάξεις 255
Αρθρο 133 Μεταβατικές διατάξεις 256

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 259
Αρθρο 134 Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 259
Αρθρο 135 Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα οικονομικών καταστάσεων 261
Αρθρο 136 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 262
Αρθρο 137 Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου 263
Αρθρο 138 Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών 264
Αρθρο 139 Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία 264
Αρθρο 140 Φορολογητέα κέρδη ή ζημίες 265
Αρθρο 141 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 266
Αρθρο 142 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 266
Αρθρο 143 Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπων 267

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμοι - Διατάγματα
Ν. 148/67 Aρθρο 3 Διανομή κερδών (στο άρθρο 45) 171
Ν. 876/79 Aρθρο 4 Περιορισμοί στην έκδοση προνομιούχων μετοχών
(στο άρθρο 3) 75
Ν. 1961/01 Aρθρο 55 Δεν ισχύουν οι περιορισμοί στο ύψος του Μ.Κ.
για αύξηση του Μ.Κ. ή έκδοση μετατρέψιμου
ομολογιακού δανείου στις τραπεζικές ΑΕ (στα
άρθρα 3α § γ΄ και 13 § 4β΄ 77 & 105
Ν. 2238/97 Aρθρο 79 Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο (στο άρθρο 8β) 95
Ν. 2238/94 Aρθρο 99 Διανομή κερδών στους εργαζομένους με τη μορφή
μετοχών (στο άρθρο 45) 172
Π.Δ. 498/87 Aρθρο 21 Κατάργηση διατάξεων του Ν. 2292/1953
(στο άρθρο 68) 194
Ν. 2842/00 Aρθρο 12 Μετατροπή Μ.Κ. σε ευρώ (στο άρθρο 14) 108 & 109

Εγκύκλιοι Υπ. Εμπορίου
Κ3-2456/22-4-1987 Τρόπος Υπολογισμού των ορίων του άρθρου
42α του κ.ν. 2190/20 (στο άρθρο 36) 134
Κ2-417/9-1-1991 Τρόπος Υπολογισμού των ορίων του άρθρου
42α του κ.ν. 2190/20 (στο άρθρο 36) 134
Κ2-14054/14-1-2000 & Καθορισμός αμοιβής ελεγκτών μελών Ο.Ε.Ε.
4661/ΔΕΚΟ/193/12-2-2000 (στο άρθρο 36) 135

2. Π.Δ. της 16-1-1930 Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών (άρθρα 1-7) 269

3. Ν. 703/1977 Περί Επιτροπής Ανταγωνισμού - Συγκέντρωση
επιχειρήσεων 273
Αρθρο 4 Συγκέντρωση επιχειρήσεων 273
Αρθρο 4α Καταργήθηκε 275
Αρθρο 4β Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων 275
Αρθρο 4γ Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων 277
Αρθρο 4δ Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων 278
Αρθρο 4ε Αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης 280
Αρθρο 4στ Υπολογισμός των μεριδίων αγοράς και του κύκλου εργασιών 282

4. Ν. 1089/1980 Περί Επιμελητηρίων 285
Αρθρο 4 Αναγγελία ενάρξεως εργασιών Εμπορικών και Βιομηχανικών
Επιχειρήσεων 285
Αρθρο 5 Πρωτόκολλον επωνυμιών 286
Αρθρο 5α Υποχρεώσεις αρχών 286
Αρθρο 6 Αυτεπάγγελτος εγγραφή επωνυμιών 287
Αρθρο 7 Διόρθωσις εσφαλμένης εγγραφής 288
Αρθρο 8 Δικαιώματα κατόχου επωνυμίας τίτλου 288

5. Π.Δ. 30/1988 Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών
εταιριών στους εργαζομένους στις επιχειρήσεις (άρθρα 1-3) 289

6. Ν. 1892/1990 Δικαιοπραξίες στις παραμεθόριες περιοχές 291
Αρθρο 24 Έννοια παραμεθόριων περιοχών 291
Αρθρο 25 Απαγόρευση δικαιοπραξιών 291
Αρθρο 26 Διαδικασία άρσης απαγορεύσεων 292
Αρθρο 27 Aρση απαγορεύσεων 293
Αρθρο 28 Απόκτηση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων 293
Αρθρο 29 Απόκτηση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων 294
Αρθρο 30 Ακυρότητες 294
Αρθρο 31 Καταργούμενες διατάξεις 295
Αρθρο 32 Οριοθέτηση περιοχών 295

7. Ν. 2081/92 Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων 296
Αρθρο 1 Έννοια - Σκοπός - μέλη 296
Αρθρο 2 Αρμοδιότητες 297
Αρθρο 4 Οικονομικά θέματα 297

8. Π.Δ. 226/1992 Περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών
και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή 299
Αρθρο 1 Σύσταση 299
Αρθρο 2 Σκοπός 299
Αρθρο 3 Υποχρεωτική χρησιμοποίηση 300
Αρθρο 4 Aρνηση παροχής υπηρεσιών - Εξαίρεση - Αντικατάσταση 301
Αρθρο 5 Σύνθεση του Σώματος 302
Αρθρο 13 Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών 303
Αρθρο 14 Πλεονεκτήματα απορρέοντα από τη χρησιμοποίηση Ορκωτών
Ελεγκτών 304
Αρθρο 15 Ασυμβίβαστα - Απαγορεύσεις 305
Αρθρο 16 Ελεγκτικό Έργο 306
Αρθρο 17 Εταιρείες ή κοινοπραξίες Ελεγκτών 309
Αρθρο 18 Ανάθεση του ελέγχου - Αμοιβή 310
Αρθρο 19 Ευθύνη - Ασφαλιστική κάλυψη 315
Αρθρο 25 Έναρξη ισχύος 316

9. Π.Δ. 227/1992 Περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών
(άρθρα 1-3) 317
10. Π.Δ. 340/1998 Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού
και της αδείας ασκήσεώς του 318
Αρθρο 1 Λογιστής - Φοροτεχνικός 318
Αρθρο 2 Περιεχόμενο επαγγέλματος 318
Αρθρο 3 Περιεχόμενο επαγγελματικής δραστηριότητας κατά
κατηγορία αδείας 319
Αρθρο 4 Χορήγηση αδείας 319
Αρθρο 5 Απόκτηση αδείας ανώτερης κατηγορίας 321
Αρθρο 14 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Λογιστών - Φοροτεχνικών 321
Αρθρο 15 Γραφεία 322
Αρθρο 16 Μητρώο 322
Αρθρο 17 Ευθύνη Λογιστών - Φοροτεχνικών 323
Αρθρο 18 Κυρώσεις 323
Αρθρο 19 Αφαίρεση αδειών 323
Αρθρο 20 Απόδειξη άσκησης επαγγέλματος 324

11. Ν. 3016/2002 Για την εταιρική διακυβέρνηση 325
Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 325
Αρθρο 2 Υποχρεώσεις - Καθήκοντα 325
Αρθρο 3 Μέλη του διοικητικού συμβουλίου 326
Αρθρο 4 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 326
Αρθρο 5 Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών 327
Αρθρο 6 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 328
Αρθρο 7 Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου 329
Αρθρο 7 Αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 330
Αρθρο 9 Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
- Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων 330
Αρθρο 10 Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος 331
Αρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις 331

12. Ν. 3156/2003 Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα 332
Αρθρο 1 Ομολογιακά δάνεια 332
Αρθρο 2 Μεταβίβαση ομολογιών 333
Αρθρο 3 Συνέλευση των ομολογιούχων 334
Αρθρο 4 Εκπρόσωπος των ομολογιούχων 335
Αρθρο 5 Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα 339
Αρθρο 6 Κοινό ομολογιακό δάνειο 339
Αρθρο 7 Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες μετοχές 340
Αρθρο 8 Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες μετοχές 340
Αρθρο 9 Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη 340
Αρθρο 10 Τιτλοποίηση απαιτήσεων 341
Αρθρο 11 Τιτλοποίηση απαιτήσεων σε ακίνητα 346
Αρθρο 12 Ασφάλεια 348
Αρθρο 13 Υποβολή στοιχείων 349
Αρθρο 14 Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις 349

ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν.Σ.Κ. 353

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Ιδρυτές 353
2. Διαδικασίες σύστασης 354
3. Στοιχεία - περιεχόμενο καταστατικού 357
4. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έγκριση σύστασης 358
5. Έγκριση καταστατικού - Χορήγηση άδειας σύστασης - Αρμόδια
αρχή 359
6. Καταχώριση της σύστασης ανώνυμης εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. 360
7. Καθορισμός της διαδικασίας δημοσίευσης, στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ),
της ανακοίνωσης καταχώρισης, στο Μητρώο Α.Ε., της απόφασης
σύστασης και έγκρισης του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας
(Απόφαση Κ2-10200/26-7-2002 των Υπουργών Οικονομίας &
Οικονομικών και Ανάπτυξης) 361
8. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας 364
9. Αριθμός μητρώου ανώνυμης εταιρείας (Αρ. ΜΑΕ) 364
10. Έξοδα σύστασης 365
11. Θεώρηση προσωρινών βιβλίων του Κ.Β.Σ. 366
12. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο 367
13. Δήλωση έναρξης εργασιών - Συνυποβαλλόμενες δηλώσεις -
Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Δήλωση μεταβολής εργασιών -
Δήλωση διακοπής εργασιών 368
14. Απόδοση Αριθμού Φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 373
15. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων 376
16. Νομιμοποίηση (Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα - Εκπροσώπηση
και Δέσμευση της εταιρείας) 376
17. Καθορισμός διεύθυνσης γραφείων 377
18. Ίδρυση υποκαταστήματος, γραφείου, πρακτορείου ή αποθήκης 378
19. Έκδοση τίτλων μετοχών 379
20. Καταβολή και πιστοποίηση αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 380
21. Τροποποίηση - Κωδικοποίηση καταστατικού 380
22. Δημοσιότητα πράξεων και στοιχείων 382
23. Επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 387
24. Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 388
25. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 389

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Επωνυμία 391
2. Διακριτικός τίτλος 393
3. Θεώρηση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το αρμόδιο
Επιμελητήριο 394
4. Γνωστοποίηση μεταβολής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου στη Δ.Ο.Υ 394
5. Σκοπός 394
6. Γνωστοποίηση μεταβολής σκοπού (αντικειμένου) στη Δ.Ο.Υ. 397
7. Έδρα - Διεύθυνση γραφείων 398
8. Γνωστοποίηση αλλαγής έδρας και διεύθυνσης γραφείων στη Δ.Ο.Υ. 400
9. Διάρκεια 400
10. Γνωστοποίηση αλλαγής της διάρκειας στη Δ.Ο.Υ. 401

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 402
1. Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 402
2. Κατηγορίες Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο υποχρεωτικά μεγαλύτερο
των 60.000 ευρώ 402
3. Ανάληψη αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 405
4. Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου 406
5. Κάλυψη (καταβολή) μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά 406
6. Κάλυψη (καταβολή) μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος 407
7. Κάλυψη (καταβολή) μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση
καταθέσεων μετόχων, μη αναληφθέντων κερδών,
αποθεματικών κ.λπ. 410
8. Τμηματική καταβολή μετοχικού κεφαλαίου 411
9. Μερική κάλυψη (καταβολή) μετοχικού κεφαλαίου 412
10. Αρμόδια όργανα της Α.Ε. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 414
11. Δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων - Κατάργηση
ή περιορισμός δικαιώματος προτίμησης 414
12. Προθεσμία καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 416
13. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου 417
14. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση Γενικής Συνέλευση
χωρίς τροποποίηση του καταστατικού 420
15. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
με τροποποίηση του καταστατικού 423
16. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από Ιδιαίτερη Γενική
Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων 423
17. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 426
18. Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 428
19. Έλεγχος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 430
20. Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 431
21. Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 436
22. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 437
23. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο 438
24. Χορήγηση δικαιωμάτων διανομής μετοχών (stock option)
σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας 438
25. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. σε ευρώ 444
26. Παραδείγματα μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. σε ευρώ 447

ΙΙ. ΜΕΤΟΧΕΣ 449
1. Ονομαστική αξία μετοχής 449
2. Δικαίωμα ψήφου μετοχής 449
3. Αδιαίρετο μετοχής 449
4. Συγκυριότητα επί μετοχής 449
5. Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 451
6. Κατηγορίες μετοχών 451
7. Κατηγορίες Α.Ε. με υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές 452
8. Προνόμια προνομιούχων μετοχών 456
9. Κατάργηση προνομίων προνομιούχων μετοχών 456
10. Μετατροπή προνομιούχων με ψήφο μετοχών σε κοινές 457
11. Μετατροπή προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές 457
12. Στοιχεία τίτλων προνομιούχων μετοχών 458
13. Δεσμευμένες μετοχές 458
14. Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 458
15. Φορολογία μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 459
16. Φορολογία μεταβίβασης μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 462
17. Βιβλίο μετόχων 463
18. Απόκτηση ιδίων μετοχών από Α.Ε. για διανομή στο προσωπικό της 464
19. Απόκτηση ιδίων μετοχών από Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο, για στήριξη της τιμής της μετοχής 466
20. Ιδρυτικοί τίτλοι 467

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Διοικητικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητες 469
2. Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου 469
3. Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου 470
4. Εκλογή - Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 471
5. Εκπροσώπηση - Δέσμευση της εταιρείας 472
6. Τόπος συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 473
7. Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 474
8. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 474
9. Υποβολή πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου για καταχώριση
στο Μητρώο Α.Ε. 475
10. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου - Λήψη αποφάσεων 476
11. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 476
12. Απαγόρευση ανταγωνισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου 485
13. Δάνεια - Συμβάσεις της Α.Ε. με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθυντές της 486
14. Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και ιδρυτές της εταιρείας 487
15. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 489
16. Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου από μέτοχο 490
17. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 491
18. Νομιμοποίηση της Α.Ε. (Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα - Εκπροσώπηση -
Δέσμευση) 494
19. Προσωρινή Διοίκηση (άρθρο 69 Α.Κ.) 495
20. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο 496

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Τόπος συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης 498
2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 498
3. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 501
4. Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση 503
5. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 503
6. Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων 505
7. Υποβολή πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων για καταχώριση
στο Μητρώο Α.Ε. 508
8. Συνήθης (απλή) απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 508
9. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 510
10. Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση 512
11. Παράσταση συμβολαιογράφου ή αντιπροσώπου του Υπουργού
Εμπορίου σε Γενική Συνέλευση 515
12. Ακυρότητα - Ακυρωσία αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 516
13. Τακτική Γενική Συνέλευση 517
14. Δικαιολογητικά Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 517
15. Έκτακτη Γενική Συνέλευση 522
16. Δικαιολογητικά Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 522
17. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 524
18. Εξ αναβολής Γενική Συνέλευση 525
19. Εκ διακοπής Γενική Συνέλευση 526

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1. Έλεγχος ετησίων οικονομικών καταστάσεων 527
2. Διορισμός ελεγκτών - Γνωστοποίηση διορισμού τους 527
3. Αμοιβή ελεγκτών 528
4. Απόφαση καθορισμού ελαχίστου ορίου αμοιβής απλών ελεγκτών 528
5. Εκλογή (απλών) ελεγκτών - Προσόντα αυτών 529
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών 529
7. Κατηγορίες Α.Ε. που υποχρεούνται να εκλέγουν Ορκωτούς
Ελεγκτές - Λογιστές 531
8. Πλεονεκτήματα Α.Ε. που ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή 533
9. Αντικατάσταση ελεγκτών 534
10. Υποχρεώσεις ελεγκτών 535
11. Περιεχόμενο έκθεσης απλών ελεγκτών 536

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Διαχειριστική περίοδος - Εταιρική χρήση 538
2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων 543
3. Μικρού μεγέθους Α.Ε. - Συνοπτικός ισολογισμός - Συνοπτικό
προσάρτημα 544
4. Υπογραφή οικονομικών καταστάσεων 544
5. Προσόντα υπευθύνου λογιστηρίου για υπογραφή ισολογισμού 545
6. ʼσκηση επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού 546
7. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο 546
8. Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση οικονομικών καταστάσεων 547
9. Δημοσίευση ετησίων οικονομικών καταστάσεων 547
10. Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 548
11. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση 549
12. Τροποποίηση οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική
Συνέλευση 550
13. Διάθεση καθαρών κερδών 551
14. Τακτικό αποθεματικό 552
15. Πρώτο μέρισμα 553
16. Πρόσθετο μέρισμα - Διάθεση υπολοίπου ποσού καθαρών κερδών 556
17. Καταβολή μερίσματος 556
18. Επιστροφή διανεμηθέντων κερδών 557
19. Προσωρινό μέρισμα 557
20. Διανομή κερδών και αποθεματικών από Έκτακτη Γενική Συνέλευση 558
21. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) 559

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Γενικά περί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 562
2. Δομή του κεφαλαίου «Ενοποιημένοι Λογαριασμοί» του κ.ν. 2190/20 565
3. Ποιες εταιρίες και υπό ποιες προϋποθέσεις υποχρεούνται να
καταρτίζουν και να δημοσιεύουν ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις με το σύστημα κάθετης ή οριζόντιας ενοποίησης
(20/332/8-4-2004 γνωμ. του Σ.ΛΟ.Τ) 567

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ -
ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ
1. Διάλυση 570
2. Εκλογή (διορισμός) εκκαθαριστών στην περίπτωση λύσης 571
3. Αριθμός εκκαθαριστών 572
4. Ανάκληση άδειας σύστασης 572
5. Εκλογή (διορισμός) εκκαθαριστών στην περίπτωση ανάκλησης
άδειας σύστασης 576
6. Αρμοδιότητες εκκαθαριστών 578
7. Αποφάσεις εκκαθαριστών 579
8. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπό εκκαθάριση
εταιρείας 579
9. Χρόνος εκκαθάρισης 580
10. Μορφή και περιεχόμενο του ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης 580
11. Διαγραφή από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) 582
12. Αναβίωση 583

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
1. Γενικά περί ομολογιακών δανείων 586
2. Κατηγορίες ομολογιακών δανείων 587

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Υποκατάστημα αλλοδαπής Α.Ε. 591
2. Υποκατάστημα αλλοδαπής Ε.Π.Ε. 592
3. Δικαιολογητικά 592
4. Αρμόδια αρχή 593

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 595

Ν.Δ. 1297/1972 Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν
ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών
μονάδων 597
Αρθρο 1 597
Αρθρο 2 599
Αρθρο 3 600
Αρθρο 4 603
Αρθρο 5 605
Αρθρο 6 607
Αρθρο 7 608
Αρθρο 8 609
Αρθρο 9 609
Αρθρο 10 610
Αρθρο 11 612
Αρθρο 12 612
Αρθρο 13 613

Ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις επί των
διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 614
1. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 25/Ε.5873/1973:
Ερμηνεία διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 614
2. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ε.16455/6-8-1969:
Πρώτη διαχειριστική χρήση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. προελθούσας από
μετατροπή ή συγχώνευση ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής
εταιρείας 632
3. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ε.24011/2-12-1969:
Πρώτη διαχειριστική χρήση Α.Ε. προελθούσας από μετατροπή ή
συγχώνευση ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας 634
4. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Δ.311/1976:
Ερμηνεία διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 231/1975:
Εφαρμογή διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 σε περίπτωση συγχωνεύσεως,
μετατροπής ή διαλύσεως γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων
παντός βαθμού. - Μεταφορά αφορολογήτων αποθεματικών και
εκπτώσεων 636
5. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Σ.5741/1977:
Μετατροπή άτυπης εταιρίας σε Ε.Π.Ε. 637
6. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ε.14939/4068/ΠΟΛ.337/1976:
Εφαρμογή διατάξεων Ν.Δ. 1297/1972, σε περίπτωση εισφοράς του
συνόλου της βιομηχανικής δραστηριότητος δύο βιομηχανικών
εταιριών για τη σύσταση μεγάλης βιομηχανικής μονάδος 637
7. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ε.9800/26/7-9-1979:
Ερμηνεία διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 849/1978
Βάση υπολογισμού αποσβέσεων επί αξίας εισφερομένων
στοιχείων από τη συγχωνευομένη ή μετατρεπομένη επιχείρηση κλπ. 638
8. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Α.6750/64/1980:
Εισφορά ακινήτων μετατρεπομένης ΕΠΕ σε ΑΕ βάσει του άρθρου 67
του Κ.Ν. 2190/1920 646
9. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ε.9076/2709/1981:
Εφαρμογή διατάξεων Ν.Δ. 1297/72 σε περίπτωση συγχωνεύσεως
ανωνύμων εταιριών δι' απορροφήσεως της μίας από άλλη
υπάρχουσα ανώνυμη εταιρία 647
10. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ν.9601/35/ΠΟΛ.219/1981:
Εισφορά της χρήσεως ακινήτου σε εταιρία 648
11. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ε.13903/1981:
Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 7 του
Ν. 1160/1981 στις περιπτώσεις μετατροπής ή συγχώνευσης
επιχειρήσεων σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 648
12. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Υπ. Οικονομικών 743/1983:
Εισφορά από συγκύριους εξ αδιαιρέτου ακινήτου, σε ιδρυόμενη Α.Ε. 649
13. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Υπ. Οικονομικών 385/1985:
Εισφορά κοινού ακινήτου σε συνιστώμενη Α.Ε. επί του οποίου ο
ένας από τους συγκυρίους ασκεί ατομική επιχείρηση 649
14. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Α. 4004/1985:
Αφανής εταιρία νομίμως δύναται να μετατραπεί σε Ε.Π.Ε. 651
15. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ι.1356/365/1986:
Φορολογική μεταχείριση αποθεματικού, που εμφανίζεται στα
βιβλία της εταιρίας που προήλθε από μετατροπή ή συγχώνευση
άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972,
σε περίπτωση κεφαλαιοποιήσεως αυτού 652
16. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Β.108/1987:
Μετατροπή Κοινωνίας Αστικού Δικαίου σε Α.Ε. 652
17. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Κ.353/ΠΟΛ.13/1987:
Έννοια του όρου «χρησιμοποίηση» των εισφερομένων ακινήτων
κατά τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων 653
18. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Α.1506/1987:
Η εξακρίβωση της αξίας του Know How από την επιτροπή του
άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 είναι δεσμευτική για τον Οικονομικό
Έφορο 653
19. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Α.12570/93/ΠΟΛ.309/1987:
Εφαρμογή διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 σε περίπτωση μετατροπής
κοινοπραξίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου σε ανώνυμη εταιρία 654
20. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Δ.3798/410/29-7-1988:
Έκδοση ανωνύμων μετοχών επί εισφοράς βιομηχανικού κλάδου
από ανώνυμη εταιρεία με ανώνυμες μετοχές σε συνιστώμενη
ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία 656
21. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ν. 2042/ΠΟΛ.263/1988:
Ο γεωργός ασκεί επιχείρηση και απολαύει την απαλλαγή του
Ν.Δ. 1297/1972 657
22. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Α.13494/ΠΟΛ.22/1988:
Χρόνος ελέγχου παρασχεθείσης απαλλαγής, παραγραφή δικαιώματος
επιβολής φόρου 657
23. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ε.13759/1988:
Εισφορά ξενοδοχειακού κλάδου σε Α.Ε. 658
24. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1005161/1989:
Οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, που προβλέπουν εκτίμηση της
περιουσίας απορροφουμένης Α.Ε. και σε περίπτωση κατά την οποία
απορροφάται αυτή από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών
της, είναι υποχρεωτικές 659
25. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Υπ. Εμπορίου 65/1989:
Δεν υπάρχει δυνατότητα συγχωνεύσεως με τη μορφή της απορρόφησης
στην περίπτωση που η απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία παραχωρεί
της μετοχές που η ίδια δικαιούται (ως κύριος μέτοχος της
απορροφούμενης) στους μετόχους της 659
26. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1028579/10072/ΠΟΛ.1062/1989:
Ερμηνεία διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989. Εισφορά
από οποιασδήποτε μορφής λειτουργούσα επιχείρηση, τμήματος ή
κλάδου αυτής σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία.
Οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 εφαρμόζονται και στην περίπτωση
διάσπασης ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 81- 89 του
Κ.Ν. 2190/20 660
27. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1033745/1989:
Οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση
μετατροπής αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε
ανώνυμη εταιρία 664
28. Έγγραφο Υπ. Εμπορίου Κ2-3695/1989:
Ποσοστό μεταβιβαζομένων μετοχών σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 665
29. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1009146/1990:
Προϋποθέσεις για την απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. των ακινήτων που
εισφέρονται στη συγχωνεύουσα κ.λπ. επιχείρηση 665
30. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1045375/10267/Β0012/1990:
Η επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/20, δεν πρέπει να προβαίνει
επί μετατροπών ή συγχωνεύσεων επιχειρήσεων με τις διατάξεις του
ν.δ. 1297/72, στον προσδιορισμό υπεραξίας για τα εισφερόμενα
εμπορεύσιμα στοιχεία 666
31. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1124301/1990:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή εισφερόμενου ακινήτου
είναι η ύπαρξη επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής (ατομικής, ΟΕ,
ΕΕ, κ.λπ.) και τα ακίνητα που πρέπει να εισφέρονται στην
ιδρυόμενη ΑΕ, πρέπει να ανήκουν και να χρησιμοποιούνται
από αυτή 667
32. Έγγραφο Υπ. Εμπορίου Κ2-867/1990:
Συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη Α.Ε. που
κατέχει το 100% των μετοχών της, χωρίς αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της απορροφούσας Α.Ε. 668
33. Έγγραφο Νομικού Συμβούλου Υπ. Εμπορίου 31/1990:
Συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη Α.Ε.
που κατέχει το 100% των μετοχών της, χωρίς αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της απορροφούσας Α.Ε. 668
34. Έγγραφο Υπ. Εμπορίου Κ2-3247/1991:
Σε περίπτωση μετατροπής οιασδήποτε μορφής επιχείρησης σε ανώνυμη
εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. που καλύπτεται με
κεφαλαιοποίηση (εισφορά) αδιανεμήτων κερδών, πιστωτικών υπολοίπων
ατομικών λογαριασμών εταίρων ή απαιτήσεων εταίρων, θεωρείται ως
εισφορά σε χρήμα και όχι σε είδος και οι μετοχές που αντιστοιχούν
στο ποσό αυτό δεν έχουν τις δεσμεύσεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/72 670
35. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1061409/1991:
Εισφερόμενο ακίνητο μετατρεπόμενης εταιρίας, το οποίο δεν
χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εταιρίας κατά το χρόνο της
μετατροπής δεν εμπίπτει στην απαλλαγή του άρθρου 3 παρ. 1
του Ν.Δ. 1297/72 (Υπ. Οικ. 1017546/1989) 670
36. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1120051/1993:
Κατά την μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη
εταιρία συνεχίζεται το ίδιο νομικό πρόσωπο και η εισφορά
αυτοκινήτων της μετατρεπόμενης ΕΠΕ σε ΑΕ δεν συνιστά μεταβίβαση
υποβαλλομένη σε φόρο (το ίδιο ισχύει και για τα ακίνητα) 671
37. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1039171/ΠΟΛ.1180/1994:
Πότε είναι δεσμευτική για τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. η εκτίμηση της
επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, επί εισφοράς ακινήτου από
μετατρεπόμενη εταιρία σε ΑΕ ή ΕΠΕ με το ν.δ. 1297/72 672
38. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1060089/ΠΟΛ.1201/1994:
Η συνεκμετάλλευση ακινήτου αποτελεί Κοινωνία του Αστικού Κώδικα,
στην περίπτωση που το ένα μέλος δεν έχει ποσοστό κατά πλήρη
κυριότητα (μόνο επικαρπία) και το άλλο είναι ανήλικος 673
39. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1141666/11028πε/2-3-1995:
Απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 2214/1994, από άλλη ανώνυμη εταιρεία με
βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1297/72 673
40. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1038682/10188/ΠΟΛ.1088/1995:
Οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις του ν.δ. 1297/1972
παρέχονται και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής τεχνικών εργοληπτικών
επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε ΑΕ ή ΕΠΕ, οι οποίες
ασχολούνται με δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα, με εξαίρεση τις
οικοδομικές επιχειρήσεις που προβαίνουν σε κατασκευή πάσης
φύσεως ακινήτων 675
41. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1055240/ΠΟΛ.1131/1995:
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων, εφαρμογή διατάξεων άρθρου 4
παρ. 9 του Κ.Β.Σ. (ερμηνεία άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2166/1993) 677
42. Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών 1019749/1996 και 1142921/1996:
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 1297/72 σε περίπτωση
απορρόφησης επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 677
43. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1048923/790/ΠΟΛ.1113/1998:
Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν.Δ. 1297/72
(ερμηνεία διατάξεων άρθρου 11 παρ. 7, 10, 11 και 12 του ν. 2579/98) 678
44. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1011992/10095/29-3-1999:
Η υπεραξία η οποία έχει προκύψει κατά την απορρόφηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/72, ανώνυμης εταιρίας από άλλη Α.Ε.
που είχε το 100% των μετοχών της μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς
την καταβολή φόρο 679
45. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1067133/10606/Β0012/30-7-1999:
Οι μετοχές ανώνυμης εταιρίας που συστάθηκε μετά από εισφορά
κλάδου άλλης ανώνυμης εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.
1297/1972 μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα στο σύνολό τους,
χωρίς την απώλεια των φορολογικών απαλλαγών και προ της παρόδου
της πενταετίας 681
46. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1118094/1636/ΠΟΛ.1388/28-12-2001:
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων - Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων
17-31 του ν. 1676/86 και στην περίπτωση μετασχηματισμού
επιχειρήσεων (ερμηνεία άρθρου 5 του ν. 2954/2001) 683
47. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1027240/10223/ΠOΛ. 1106/21-3-2002:
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 και ν. 2166/1993 στις
ξενοδοχειακές και λατομικές επιχειρήσεις 683
48. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1033549/10290/ΠΟΛ. 1132/18-4-2002:
Οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 ΔΕΝ έχουν εφαρμογή σε μετατροπή
ατομικής επιχείρησης σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 686
49. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1021578/166/ΠΟΛ. 1039/4-3-2003:
Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων οι συγχωνεύσεις
ανωνύμων κτηματικών εταιρειών λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως,
στις περιπτώσεις που η απορροφούσα κτηματική εταιρεία, κατέχει το
σύνολο των μετοχών της απορροφούμενης (άρθρο 11, παρ. 2 του
Ν. 3091/02) 687
50. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1021577/10206/ΠΟΛ. 1038/5-3-2003:
Παράταση διάρκειας του Ν.Δ. 1297/72 (άρθρο 9 παρ. 14 του
Ν. 3091/2002) 689
51. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1005754/10059/13-3-2003:
Σε περίπτωση μετατροπής Α.Ε., που έχει προέλθει με τις διατάξεις
του Ν.Δ. 1297/1972, σε Ε.Π.Ε., δεν αίρονται οι απαλλαγές του πιο
πάνω νομοθετήματος 689
52. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1053269/10577/Β0012/9-7-2003:
Απορρόφηση ανώνυμης κτηματικής εταιρείας από άλλη κτηματική Α.Ε.
που κατέχει το 100% των μετοχών της (άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3091/02) 690
53. Έγγραφο Υπ. Ανάπτυξης Κ2-9581/4-8-2003:
Απορρόφηση ανώνυμης κτηματικής εταιρείας από άλλη ανώνυμη
κτηματική εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της (άρθρο 11
παρ. 2 του ν. 3091/02) 691
54. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1020496/477/ΠΟΛ. 1022/29-2-2004:
Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν.Δ. 1297/1972 (άρθρο 4 του
Ν. 3220/2004) 691
55. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1034942/10486/8-6-2004:
Οι ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 έχουν εφαρμογή στην
περίπτωση μετατροπής αμιγούς δημοτικής επιχείρησης, που έχει
συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995,
σε ανώνυμη εταιρεία 692
56. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1089894/438/ΠΟΛ. 1141/17-12-2004:
Χρησιμοποίηση εισφερόμενου ακινήτου 534/2004 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 693

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας επί των διατάξεων του
Ν.Δ. 1297/1972 696
1. Σ.τ.Ε. 1415/1982 : Γεωργικές επιχειρήσεις 696
2. Σ.τ.Ε. 5521/1983 : Έννοια χρησιμοποίησης ακινήτου για τις ανάγκες
της εταιρείας 696
3. Σ.τ.Ε. 3231/1984 : Πότε χωρούν φορολογικές απαλλαγές στις
περιπτώσεις συγχωνεύσεως επιχειρήσεων 697
4. Σ.τ.Ε. 3794/1985 : Μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες
προ της παρόδου πενταετίας 698
5. Σ.τ.Ε. 3931/1982 και Σ.τ.Ε. 3486/1986: Μεταφορά αφορολόγητης
κράτησης σε περίπτωση συγχωνεύσεως 699
6. Σ.τ.Ε. 1441/1987 : Εισφορά ακινήτου ανήκοντος κατά κυριότητα
στους ιδρυτές της Α.Ε. 700
7. Σ.τ.Ε. 2575/1987 : Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν αίρεται η
φορολογική απαλλαγή 700
8. Σ.τ,Ε. 2675/83 και Σ.τ.Ε. 974/1988 : Η αποτίμηση των εισφορών σε
είδος της επιτροπής άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/20 είναι δεσμευτική για τη
φορολογική αρχή 700
9. Σ.τ.Ε. 1497/1989 : Η απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. προϋποθέτει
χρησιμοποίηση του ακινήτου, η εκμίσθωση δεν θεωρείται
χρησιμοποίηση 701
10. Σ.τ.Ε. 3829/1989 : Απαλλαγή ακινήτου που εισφέρεται σε Α.Ε. 701
11. Σ.τ.Ε.168/1990 : Προϋποθέσεις απαλλαγής από Φ.Μ.Α. επί
μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως σε ανώνυμη εταιρία 701
12. Σ.τ.Ε. 832/1990 : Μη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 επί
μετατροπής της συγχωνεύουσας ή νέας εταιρίας σε άλλης μορφής
εταιρία 702
13. Σ.τ.Ε. 1269-72/1992 : Απαλλαγή ακινήτου από το Φ.Μ.Α. που
εισφέρεται σε Α.Ε. 702
14. Σ.τ.Ε. 3095/1992 : Προϋποθέσεις για τη χορήγηση και διατήρηση
των φορολογικών απαλλαγών που προβλέπονται από το ν.δ. 1297/72 702
15. Σ.τ.Ε. 1389/1993 : Προϋποθέσεις απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. -
Έννοια χρησιμοποίησης ακινήτου 703
16. Σ.τ.Ε. 2154/1993 : Η εισφορά κλάδου από μία ανώνυμη εταιρεία χωρίς
αυτή να λυθεί σε μίαν άλλη ανώνυμη εταιρεία, έναντι μετοχών της
λήπτριας εταιρείας, δεν αποτελεί διάσπαση ανώνυμης εταιρείας
και δεν διέπεται από τα άρθρα 81 έως 89 του κ.ν. 2190/20 703
17. Σ.τ.Ε. 60/1994 : Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών, έκδοση
ανωνύμων μετοχών 704
18. Σ.τ.Ε. 335/1994 : Προϋποθέσεις απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. 705
19. Σ.τ.Ε. 512/1994 : Κατά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας
καταστατικού Α.Ε. (άρθρο 4 του κ.ν. 2190/20), η έρευνα της συνδρομής
ή μη των προϋποθέσεων του Ν.Δ. 2197/72 ανήκει στην αρμόδια,
για τη χορήγηση της φορολογικής απαλλαγής ή άλλης ατέλειας αρχή 705
20. Σ.τ.Ε. 764/1986, 1018-20/1994 : Συνέπειες από τη μη χρησιμοποίηση
ακινήτου για τις ανάγκες της επιχείρησης 706
21. Σ.τ.Ε. 1318-9/1994 : Παραγραφή επί άρσεως απαλλαγής λόγω
συγχωνεύσεως 707
22. Σ.τ.Ε. 2615/1994 : Προϋποθέσεις για τη χορήγηση και διατήρηση
των φορολογικών απαλλαγών του Ν.Δ. 1297/72 708
23. Σ.τ.Ε. 15/1997 : Προϋποθέσεις για τη χορήγηση και διατήρηση
των φορολογικών απαλλαγών του Ν.Δ. 1297/72 708
24. Σ.τ.Ε. 75/2000 : Προϋποθέσεις για τη χορήγηση και διατήρηση
των φορολογικών απαλλαγών του Ν.Δ. 1297/72 708
25. Σ.τ.Ε. 61/2001 : ʼρση φορολογικών απαλλαγών του Ν.Δ. 1297/72 709
26. Σ.τ.Ε. 2928/2002 : ʼρση φορολογικών απαλλαγών του Ν.Δ. 1297/72 709
27. Σ.τ.Ε. τμ. Β΄ 2939/2002 : Η μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 έχει τις φορολογικής φύσης συνέπειες,
δεν έχει, όμως ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η νομική
προσωπικότητα της Ο.Ε. στο πρόσωπο της Α.Ε. 709
28. Σ.τ.Ε. Τμ. Β΄ 188/2003 : Προϋποθέσεις για τη χορήγηση και διατήρηση
των φορολογικών απαλλαγών του Ν.Δ. 1297/72 710
29. Σ.τ.Ε. Τμ. Β΄ 238/2003 : ʼρση φορολογικών απαλλαγών του
Ν.Δ. 1297/72 710
30. Σ.τ.Ε. Τμ. Β΄ 3626/2003 : ʼρση φορολογικών απαλλαγών του
Ν.Δ. 1297/72 710

Ν. 2166/1993 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων 711
Αρθρο 1 : Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και
πεδίο εφαρμογής 711
Αρθρο 2 : Εισφερόμενο κεφάλαιο - μεταφορά ζημίας 713
Αρθρο 3 : Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις -
Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων 716
Αρθρο 4 : Εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων
λειτουργούσας επιχείρησης 722
Αρθρο 5 : Διατήρηση διατάξεων 723

Ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις επί των
διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 724
1. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1113784/9327/ΠΟΛ/1283/2-9-1993:
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 1-5 και 15 παρ. 41 του ν. 2166/1993.
Τέλη χαρτοσήμου - Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 724
2. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1138458/1044/ΠΟΛ/1346/5-11-1993:
Η προερχόμενη από το μετασχηματισμό εταιρεία έχει όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αναφορικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του ΚΒΣ, που είχαν οι επιχειρήσεις που
μετασχηματίσθηκαν 725
3. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1039799/10359/ΠΟΛ.1080/5-4-1994:
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 725
4. Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. (Γ΄ Τμήμα) 26/1994:
Οι διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, 2 και 4) και 3 (παρ. 2) του
ν. 2166/93 - ως μεταγενέστερες των αντιστοίχων τοιούτων του
κ.ν. 2190/20 - αφορώσες τον μηχανισμό μετασχηματισμού των
εταιρειών κ.λπ., είναι, καίτοι αντίθετες προς το Κοινοτικό Δίκαιο
(οικείες Οδηγίες ΕΟΚ), υποχρεωτικώς εφαρμοστέες από την Διοίκηση 749
5. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1060441ΠΕ/10475/16-2-1995:
Μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/93 σε περίπτωση εισφοράς
υποκαταστήματος εμπορικής Α.Ε. που δεν λειτουργεί ως αυτοτελές
τμήμα, σε λειτουργούσα Α.Ε. 752
6. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1028925/10161/18-4-1995:
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ισολογισμός μετασχηματισμού
ο πρώτος ισολογισμός με υπερδωδεκάμηνη χρήση 753
7. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1055240/439/0015/ΠΟΛ.1131/9-5-1995:
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 754
8. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1063006/2696/776/25-5-1995:
Υποβολή δηλώσεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 1642/86
(έναρξης, μεταβολής ή παύσης εργασιών), από υποκείμενες στο φόρο
επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 2166/93 762
9. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1081522/10461/31-7-1995:
Φορολογική μεταχείριση της διαφοράς μεταξύ της αξίας κτήσης
των μετοχών και του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Α.Ε. η οποία απορροφάται από τη μητρική της Α.Ε. με βάση τις
διατάξεις του ν. 2166/93 762
10. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1099062/10585/4-10-1995:
Η Εισφορά υποκαταστήματος ανώνυμης εταιρείας σε άλλη Α.Ε., δεν
εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 2166/93 763
11. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1103913/10611/5-10-1995:
Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας και απορρόφηση του εμπορικού
κλάδου της από τη μία επωφελούμενη Α.Ε. και του βιομηχανικού
κλάδου της από την άλλη επωφελούμενη Α.Ε. 764
12. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1114376/10699/20-11-1995:
Συγχώνευση με εξαγορά Ε.Π.Ε. από Α.Ε., δεν εμπίπτει στις διατάξεις
του ν. 2166/93 766
13. Γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ 249/1995:
Λογιστικός χειρισμός της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της αξίας
κτήσεως των μετοχών και της λογιστικής καθαρής θέσης θυγατρικής
Α.Ε., που απορροφάται από τη μητρική της με βάση το ν. 2166/1993 766
14. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1000712/10725/2-1-1996:
Απόφαση για ορισμό ισολογισμού μετασχηματισμού. Εισφερόμενο
κεφάλαιο στους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων κατά τις
διατάξεις του ν. 2166/93. Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας
μετασχηματισμού 767
15. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1085968/1714/ΠΟΛ.1216/26-7-1996:
Οδηγίες και διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 7 (παρ. 7-11 και 13) του Ν. 2386/1996 770
16. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1112714/11014/19-11-1997:
Εισφορά τμήματος ανώνυμης εταιρίας σε άλλη λειτουργούσα ανώνυμη
εταιρία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 772
17. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1097055/10885/16-12-1997:
Η ζημία που προκύπτει σε βάρος Α.Ε. λόγω απορρόφησης με τις
διατάξεις του ν. 2166/1993 θυγατρικής Α.Ε., μπορεί να συμψηφισθεί
με την υπεραξία, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της
αξίας των ακινήτων της 774
18. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1048923/790/ΠΟΛ.1113/16-4-1998:
Οδηγίες και διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 11 (παρ. 8 και 9) του ν. 2579/98 776
19. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1105327/10865/30-11-1998:
Μεταβίβαση μετοχών λόγω συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών
με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/93 - Δεν
υπόκειται σε φορολογία η μεταβίβαση αυτή 777
20. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1013819/10164/17-2-2000:
Οι ευεργετικές διατάξεις του ν. 2166/93 δεν έχουν εφαρμογή στην
περίπτωση εισφοράς υποκαταστημάτων εμπορικής Α.Ε. που δεν
λειτουργούν ως αυτοτελές τμήμα σε λειτουργούσα Α.Ε. 779
21. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1033164/10414/29-5-2000:
Χρόνος ολοκλήρωσης μετασχηματισμού 780
22. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1045515/10676/1-6-2000:
Εισφορά κλάδου από Α.Ε. σε άλλη λειτουργούσα Α.Ε. με βάση
τις διατάξεις του ν. 2166/1993 781
23. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1099026/837/7-11-2000:
Τήρηση αυτοτελούς λογιστικής σε υποκατάστημα απορροφούμενης
εταιρείας 782
24. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1090813/11113ΠΕ/16-2-2001:
Εισφορά κλάδου με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 σε ανώνυμη εταιρία,
η οποία έχει προέλθει από μετατροπή ΕΠΕ με τις διατάξεις του ίδιου
νόμου 783
25. Απόφαση Υπ. Οικονομικών και Ανάπτυξης 1038678/10318/ΠΟΛ.1106/
11-4-2001:
Καθορισμός σε ευρώ του κατώτερου ύψους του μετοχικού
κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που προέρχεται από μετασχηματισμό
με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 ή του Ν. 2166/1993 785
26. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1118094/1636/ΠΟΛ.1388/28-12-2001:
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων - Εφαρμογή διατάξεων των
άρθρων 17-31 του ν. 1676/86 και στην περίπτωση μετασχηματισμού
επιχειρήσεων (ερμηνεία άρθρου 5 του ν. 2954/2001) 785
27. Έγγραφο Υπ. Εσωτερικών 47686/2-2-2002:
Μετατροπή Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Α.Ε. και συγχώνευση
αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων και Α.Ε. σε νέα επιχείρηση με
μορφή Α.Ε. (691/2001 γνωμ. του Ν.Σ.Κ. Γ΄ Τμήμα) 787
28. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1027240/10223/ΠOΛ.1106/21-3-2002:
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 και ν. 2166/1993
στις ξενοδοχειακές και λατομικές επιχειρήσεις 788
29. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1095078/10803ΠΕ/ΠΟΛ1171/30-5-2002:
Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/1993 σε περίπτωση εισφοράς
κλάδου ή τμήματος επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει
προέλθει από μετατροπή ΕΠΕ ή προσωπικής εταιρείας 788
30. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1101117/10876ΠΕ/ΠΟΛ.1275/12-12-2002:
Απορρόφηση επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των ν. 2515/1997
και 2166/1993 και μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού αυτών 790
31. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1073758/10674ΠΕ/ΠΟΛ.1018/5-2-2003:
Οι ευεργετικές διατάξεις του ν. 2166/1993 εφαρμόζονται και επί
εξαγοράς ανώνυμης εταιρείας από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 79 του κ.ν. 2190/1920 790
32. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1021578/166/ΠΟΛ.1039/4-3-2003:
Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων οι συγχωνεύσεις
ανωνύμων κτηματικών εταιρειών λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως,
στις περιπτώσεις που η απορροφούσα κτηματική εταιρεία, κατέχει
το σύνολο των μετοχών της απορροφούμενης (άρθρο 11, παρ. 2
του Ν. 3091/02) 793
33. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1021577/10206/ΠΟΛ.1038/5-3-2003:
Απόσβεση διαφοράς προκύπτουσας κατά το μετασχηματισμό
επιχειρήσεων (άρθρο 29 του ν. 3091/2002) 793
34. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1078646/10717πε/11-3-2003:
Σε περίπτωση απορρόφησης ανώνυμης εταιρίας από άλλη Α.Ε. με βάση
τις διατάξεις του ν. 2166/1993, το κεφάλαιο της απορροφούμενης δεν
μπορεί να μεταβληθεί μετά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού
μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωσή του 796
35. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1053269/10577/9-7-2003:
Απορρόφηση ανώνυμης κτηματικής εταιρείας από άλλη κτηματική
Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της (άρθρο 11 παρ. 2 του
Ν. 3091/02) 797
36. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1087396/10928/7-10-2003: Χρόνος
ολοκλήρωσης μετασχηματισμού 798
37. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1096645/11059/ΠΟΛ.1141/22-12-2003:
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002
για το συμψηφισμό ζημίας σε περίπτωση μετασχηματισμών
επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του
ν. 2515/1997 799
38. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1020496/477/ΠΟΛ1022/29-2-2004:
Εφαρμογή και επί των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, των διατάξεων
του άρθρου 12 του Ν.Δ. 1297/72 801

Ν. 2578/1998 Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων,
εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών
διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες
διατάξεις (άρθρα 1-11) 802

Ν. 2515/1997 (άρθρο 16) Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων 814

Ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις επί
των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 821
1. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1052561/10497/Β0012/4-7-1999:
Απορρόφηση τράπεζας δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2515/1997
(γνωμ. 294/1999 Ν.Σ.Κ. Δ΄ τμήμα) 821
2. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1101117/10876ΠΕ/ΠΟΛ.1275/12-12-2002:
Απορρόφηση επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των ν . 2515/1997
και 2166/1993 και μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού αυτών 822
3. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1021577/10206/ΠΟΛ.1038/5-3-2003:
Απόσβεση διαφοράς προκύπτουσας κατά το μετασχηματισμό
επιχειρήσεων (άρθρο 29 του ν. 3091/2002) 825
4. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1096645/11059/ΠΟΛ.1141/22-12-2003:
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002
για το συμψηφισμό ζημίας σε περίπτωση μετασχηματισμών
επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του
ν. 2515/1997 825

Ν. 3296/2004 (άρθρο 18) Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων
επιχειρήσεων 826

Ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις
επί των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 3296/2004 828
1. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1012212/10171/Β0012/ ΠΟΛ. 1016/7-2-2005:
Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 828

ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 831

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 831
1. Μετατροπή επιχειρήσεων 831
2. Συγχώνευση επιχειρήσεων 831
3. Αποτελέσματα μετατροπής και συγχώνευσης επιχειρήσεων 832
4. Γνήσια και καταχρηστική μετατροπή και συγχώνευση επιχειρήσεων 833
5. Φορολογικά κίνητρα για μετατροπή και συγχώνευση επιχειρήσεων 833
Β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 838
1. Τρόποι συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών 838
2. Διαδικασία ολοκλήρωσης συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών 846
Ι. Συγχώνευση δύο Α.Ε. με απορρόφηση της μιας από την άλλη 847
Α. Εφαρμογή διατάξεων των 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων
1-5 του Ν. 2166/93 847
1. Γενικά 847
2. Διαδικασίες ολοκλήρωσης συγχώνευσης 848
3. Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών συγχώνευσης 849
4. Ανάλυση διαδικασιών ολοκλήρωσης της συγχώνευσης 852
Β. Εφαρμογή διατάξεων των 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του
Ν.Δ. 1297/72 912
1. Γενικά 912
2. Διαδικασίες ολοκλήρωσης συγχώνευσης 913
3. Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών συγχώνευσης 914
4. Ανάλυση διαδικασιών ολοκλήρωσης της συγχώνευσης 917
Γ. Εφαρμογή διατάξεων των 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 952
ΙΙ. Συγχώνευση με απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει
το 100% των μετοχών της 987
Α. Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των
άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 987
1. Γενικά 987
2. Διαδικασίες ολοκλήρωσης συγχώνευσης 989
3. Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών συγχώνευσης 991
4. Ανάλυση διαδικασιών ολοκλήρωσης της συγχώνευσης 993
Β. Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και
του Ν.Δ. 1297/72 1033
1. Γενικά 1033
2. Διαδικασίες ολοκλήρωσης συγχώνευσης 1035
3. Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών συγχώνευσης 1036
4. Ανάλυση διαδικασιών ολοκλήρωσης της συγχώνευσης 1038
Γ. Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 1058
ΙΙΙ. Συγχώνευση δύο Α.Ε. με σύσταση νέας Α.Ε. 1059
Α. Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/20 και
των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 1059
1. Γενικά 1059
2. Διαδικασίες ολοκλήρωσης συγχώνευσης 1060
3. Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών συγχώνευσης 1061
4. Ανάλυση διαδικασιών ολοκλήρωσης της συγχώνευσης 1064
Β. Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/20 και
του Ν.Δ. 1297/72 1100
1. Γενικά 1100
2. Διαδικασίες ολοκλήρωσης συγχώνευσης 1100
3. Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών συγχώνευσης 1101
4. Ανάλυση διαδικασιών ολοκλήρωσης της συγχώνευσης 1104
Γ. Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/20 1135
IV. Συγχώνευση δύο Α.Ε. με εξαγορά της μιας από την άλλη 1136
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 79 του Κ.Ν. 2190/20,
των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και του Ν.Δ. 1297/72 1136
Γ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1141
Α) Τρόποι μετατροπής επιχειρήσεων σε ανώνυμη εταιρεία 1141
Β) Διαδικασία ολοκλήρωσης μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. 1141
Ι. Εφαρμογή διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 67 παρ. 1)
και του Ν. 2166/93 (άρθρα 1-5) 1144
1. Γενικά 1144
2. Διαδικασίες ολοκλήρωσης της μετατροπής 1145
ΙΙ. Εφαρμογή διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 67 παρ. 1)
και του Ν.Δ. 1297/72 1156
1. Γενικά 1156
2. Διαδικασίες ολοκλήρωσης της μετατροπής 1157
ΙΙΙ. Εφαρμογή διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 67 παρ. 1) 1168
Γ) Διαδικασία ολοκλήρωσης μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. 1174
Ι. Εφαρμογή διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 67 παρ. 2) και
του Ν. 2166/93 (άρθρα 1-5) 1175
ΙΙ. Εφαρμογή διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 67 παρ. 2) και του
Ν.Δ. 1297/72 1175
ΙΙΙ. Εφαρμογή διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 67 παρ. 2) 1176
Δ) Διαδικασία ολοκλήρωσης μετατροπής Ατομικής Επιχείρησης σε Α.Ε. 1180
Ι. Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2166/93 (άρθρα 1-5) 1181
1. Γενικά 1181
2. Διαδικασίες ολοκλήρωσης της μετατροπής 1182
ΙΙ. Εφαρμογή διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 1188
1. Γενικά 1188
2. Διαδικασίες ολοκλήρωσης της μετατροπής 1189
Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΗ - ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1196
1. Γενικά περί απόσπασης κλάδου ή τμήματος επιχείρησης 1196
2. Έννοια του κλάδου και του τμήματος επιχείρησης 1198
3. Διαδικασία ολοκλήρωσης απόσπασης κλάδου ή τμήματος σύμφωνα
με το Ν. 2166/93 1198
Απορρόφηση του κλάδου από λειτουργούσα Α.Ε. 1199
4. Διαδικασία ολοκλήρωσης απόσπασης κλάδου ή τμήματος σύμφωνα
με το Ν.Δ. 1297/72 1219
1. Απορρόφηση του κλάδου από λειτουργούσα Α.Ε. 1219
2. Εισφορά του κλάδου για σύσταση νέας Α.Ε. 1238
Ε. ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1253
Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 81-89 του Κ.Ν. 2190/20, των άρθρων 1-5
του Ν. 2166/93 και Ν.Δ. 1297/72 1253
α. Διάσπαση Α.Ε. με σύσταση δύο νέων Α.Ε. (εφαρμογή διατάξεων
του άρθρου 88 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72) 1255
β. Διάσπαση Α.Ε. σε δύο τμήματα με απορρόφησή τους από δύο
υφιστάμενες Α.Ε. (εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 82-86 του
Κ.Ν. 2190/20 και 1-5 του Ν. 2166/93) 1259
ΣΤ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Α.Ε. Ή ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΜΙΑ Α.Ε.) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1264
1. Γενικά 1264
2. Συμβάσεις συγχώνευσης 1265
1. Συγχώνευση Ε.Π.Ε. με Ο.Ε. για σύσταση Α.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2166/93 1266
2. Συγχώνευση Α.Ε. με Ε.Π.Ε. για σύσταση Α.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2166/93 1268
3. Συγχώνευση Ε.Π.Ε. με Ο.Ε. για σύσταση Α.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 1271
4. Συγχώνευση Ατομικής Επιχείρησης με Ο.Ε. για σύσταση Α.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3296/04 1274


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. 1473/1984 (άρθρο 13) Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων
αποθεματικών 1281

Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και αποφάσεις επί των διατάξεων του
άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 1283
1. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών Ε.1290/ΠΟΛ.19/30-1-1985:
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 1283
2. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1040321/ΠΟΛ.1093/5-5-1992:
Μείωση επιβαλλόμενου φόρου για τα κεφαλαιοποιούμενα
αποθεματικά 1287

N. 1828/1989 (άρθρο 22) και N. 1892/1990 (άρθρο 20) Αφορολόγητα
αποθεματικά επενδύσεων - Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 1289

Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και αποφάσεις επί των διατάξεων των
άρθρων 22 του Ν. 1828/1989 και 20 του Ν. 1892/1990 1299
1. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1028579/10072/ΠΟΛ.1062/27-2-1989:
Κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών (άρθρο 22
του ν. 1828/89) 1299
2. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1039272/10189/ΠΟΛ.1094/3-5-1991:
Κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών (άρθρο 22
του ν. 1828/89 και άρθρο 20 του ν. 1892/90) 1299
3. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1014398/10072/ΠΟΛ.1163/23-5-1996:
Κεφαλαιοποίη